افسانه های مازندرانی , افسانه های مازندران , افسانه مازندرانی زخم سخن , داستان مازندرانی , داستان طبری , افسانه طبری , افسانه های شمالی , داستان های بومی شمال , داستان های محلی مازندران

زخم سخن – افسانه های مازندرانی

مرد جوان کارش رمه‌داری بود. نسل اندر نسل چراگاهی در انتهای آبادی، پیوسته به جنگل شمشاد داشتند که از سویی به تپه‌ی ماهوری و از جانبی به بیشه‌ای می‌‌‍رسید…