افسانه های مازندرانی , افسانه تقدیر , داستان های مازندرانی , افسانه های شمالی , داستان تقدیر , داستان مازنی تقدیر , افسانه مازنی تقدیر

افسانه های مازندرانی – تقدیر قسمت اول

اعتقاد به سرنوشت از جمله باورهای کهن ایران و جهان در دوره‌ی باستان بود. بدیهی است که مازندران نیز بدون تردید و با وجود شواهد فراوان در این پیکره قرار داشت…

افسانه های مازندرانی , افسانه های مازندران , افسانه مازندرانی زخم سخن , داستان مازندرانی , داستان طبری , افسانه طبری , افسانه های شمالی , داستان های بومی شمال , داستان های محلی مازندران

زخم سخن – افسانه های مازندرانی

مرد جوان کارش رمه‌داری بود. نسل اندر نسل چراگاهی در انتهای آبادی، پیوسته به جنگل شمشاد داشتند که از سویی به تپه‌ی ماهوری و از جانبی به بیشه‌ای می‌‌‍رسید…