افسانه های مازندرانی , افسانه تقدیر , داستان های مازندرانی , افسانه های شمالی , داستان تقدیر , داستان مازنی تقدیر , افسانه مازنی تقدیر

افسانه های مازندرانی – تقدیر قسمت اول

اعتقاد به سرنوشت از جمله باورهای کهن ایران و جهان در دوره‌ی باستان بود. بدیهی است که مازندران نیز بدون تردید و با وجود شواهد فراوان در این پیکره قرار داشت…