فولکلور , شعر فولکلور , اشعار فولکلور , فولکلور مازندرانی , شعر مازندرانی , اشعار مازندرانی , تاریخ شعر مازندرانی

ماه ننه میا چهار باغی , بانوی شعر فولکلور مازندران

ماه ننه میا چهار باغی تنها بازمانده ی میراث شفاهی آیین های فولکور و موسیقی مقامی و نواحی مازندران است بدون انکه سواد خواندن و نوشتن داشته باشد نواهای اصیل بومی مازندرانی در سینه اش ثبت و ضبط شده است.