ضرب المثل مازندرانی اتا گوش در هسه اتا گوش دروازه

معنی ضرب المثل مازندرانی اتا گوش در هسه اتا گوش دروازه در واقع کنایه از حرف نشنوی کردن دارد و به معنی …

ضرب المثل مازندرانی ضرب المثل شمالی اتا گوش در هسه اتا گوش دروازه

معنی ضرب المثل اتا گوش در هسه اتا گوش دروازه

معنی ضرب المثل مازندرانی اتا گوش در هسه اتا گوش دروازه در واقع کنایه از حرف نشنوی کردن دارد.

ضرب المثل , ضرب المثل مازندرانی , ضرب المثل شمالی , اتا گوش هسه اتا گوش دروازه

و معنی این ضرب المثل یعنی :

یک گوشش مانند در و گوش دیگرش مانند دروازه است.

مجله شمالگردی

آرشیو ⇐ ضرب المثل مازندرانی

ضرب المثل شمالی ضرب المثل تبرستانی ضرب المثل محلی مازندرانی

0