نام باستانی ماه ها در مازندران

در گذشته مردم دوست داشتنی مازندران و بیشتر در روستاها با توجه به برخی مسایل فیزیکی و اتفاقاتی که پیش میامد ماه ها را نام برده و سپری می کردند.

تاریخ تبری تقویم تبری ماه های مازندرانی ماه های باستانی تبری تبرستان

نام باستانی ماه ها در تاریخ مازندرانی

در گذشته مردم دوست داشتنی مازندران و بیشتر در روستاها با توجه به برخی مسایل فیزیکی و اتفاقاتی که پیش میامد ماه ها را نام برده و سپری می کردند.

تاریخ تبری , تقویم تبری , ماه های مازندرانی , ماه های باستانی , تبری تبرستان , مازندران , شمال , تبرستان , تقویم مازندرانی , تقویم تبرستانی

 1. ارکه ما arkeh ma : مصادف با ماه فروردین می باشد .
 2. دما dema : مصادف با ماه اردیبهشت بوده .
 3. وهمن ما vahmeneh ma : مصادف با ماه خرداد می باشد .
 4. عید ما aydeh ma : مصادف با ماه تیر می باشد .
 5. سیا ما siya ma : مصادف با ماه مرداد می باشد و به روایتی هم به آن ماه پختن محصول انجیر( انجیرپجه ماه) هم می گویند .
 6. کرچه ما kercheh ma : مصادف با ماه شهریور می باشد.
 7. هره ما hareh ma : مصادف با ماه مهر می باشد .
 8. تیره ما tireh ma : مصادف با ماه آبان می باشد .
 9. مردائه ما merdaheh ma : مصادف با ماه آذر می باشد.
 10. شروینه ما shervineh ma : مصادف با ماه دی می باشد .
 11. میره ما mireh ma : مصادف با ماه بهمن می باشد.
 12. اونه ما oneh ma : مصادف با ماه اسفند می باشد .

با شمالگردی همراه باشید, سعی میکنیم در آینده در رابطه با دلیل نام گذاری ماه ها, توضیحات کامل تری منتشر کنیم.

مجله شمال گردی

آرشیو ⇐ تاریخ مازندران

تاریخ مازندرانی تاریخ تبری تاریخ تبرستان تاریخ شمال تقویم مازندرانی تقویم تبری

0