آمرزش گناهان

حتی پاره شدن بند کفش موجب آمرزش گناهان میشود

آمرزش گناهان : ﯾﻮﻧﺲ اﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب از اﻣﺎم ﺻﺎدق ع ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ, که امام در خصوص مومنان میفرمایند : بدن هر شخصی ﮐﻪ چهل روز بگذرد و آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ آن وارد ﻧﺸﻮد ..

نکاتی برا آمرزش گناهان

شمال گردی – آمرزش گناهان : ﯾﻮﻧﺲ اﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب از اﻣﺎم ﺻﺎدق ع ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ, که امام در خصوص مومنان میفرمایند : بدن هر شخصی ﮐﻪ چهل روز بگذرد و  آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ آن وارد ﻧﺸﻮد, آن شخص ﻣﻠﻌﻮن و دور از رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ میباشد.

آمرزش گناهان , گناه کردن , توبه , آمرزش , طلب آمرزش , طلب بخشش , اعمال بخشش گناه , دعا بخشش گناه , جبران گناه , داستان دینی , روایت دینی , امرزش گناهان , دعا امرزش گناهان , دعا آمرزش گناهان ,

ﯾﻮﻧﺲ اﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب دوباره میپرسد : یعنی واﻗﻌﺎ ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ ؟

امام ﻓﺮﻣﻮدند : ﺑﻠﻪ

دوباره پرسید : واﻗﻌﺎ ؟

امام باز ﻓﺮﻣﻮدند : ﺑﻠﻪ

ﭘﺲ ﭼﻮن اﻣﺎم ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮای ﯾﻮﻧﺲ اﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب را ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮدند،,

ﻓﺮﻣﻮدند : ای ﯾﻮﻧﺲ ! از ﺟﻤﻠﻪ ی ﺑﻼ و آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺮاش ﭘﻮﺳﺖ و ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮردن و ﻟﻐﺰﯾﺪن و ﯾﮏ ﺳﺨﺘﯽ و ﺧﻄﺎ ﮐﺮدن و ﭘﺎرﻩ ﺷﺪن ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺶ و ﭼﺸﻢ درد و ﻣﺎﻧﻨﺪاﯾﻨﻬﺎ اﺳﺖ، ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ.

ﻣﻮﻣﻦ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ بافضیلات تر و گرامی تر از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﺬارد ﭼﻬﻞ روز ﺑﺮ او ﺑﮕﺬرد و ﮔﻨﺎﻫﺎن او را ﭘﺎک ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ, وﻟﻮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻏﻢ ﭘﻨﻬﺎن در دلی, ﮐﻪ او ﻧﻔﻬﻤﺪ اﯾﻦ ﻏﻢ از ﮐﺠﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ, ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ, وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺳﮑﻪﻫﺎی درﻫﻢ را در ﮐﻒ دﺳﺖ وزن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻘﺼﺎن آن ﺷﺪﻩ و ﻏﺼﻪدار ﻣﯽﺷﻮد, ﺳﭙﺲ دوﺑﺎرﻩ وزن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وزﻧﺶ درﺳﺖ ﺑﻮدﻩ, ﻫﻤﯿﻦ ﻏﺼﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ و ﮔﺬرا .. ﻣﻮﺟﺐ آﻣﺮزش گناهان اوست.

شمال گردی

ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ : 11 / 518 ج 21 اﻟﺒﺤﺎر : 76 / 354 ج ﻋﻦ ﻛﻨﺰ اﻟﻜﺮاﺟﻜﯽ : ص 63 ﺑاﺳﻨﺎدﻩ ﻋﻦ ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب

0

توجه: قبل از ارسال نظر به نکات زیر توجه کنید :

  • • چنانچه شمالی هستید, لطفا نظرات را به زبان شیرین محلی تان بنویسید.
  • • نظراتی که به صورت فینگلیش نوشته شده باشند, تایید نخواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *