شعر تالشی زلیخا صبا با نام من تالشم

بی تالش بومونوم از ناخوشیمه
تنی زونی برا از تالشیمه

شعر گیلانی شعر تالشی شعر محلی شعر شمالی اشعار گیلانی اشعار تالشی

شعر من تالشم

زلیخا صبا , شعر زلیخا صبا , شعر گیلانی , شعر تالشی , شعر محلی , شعر شمالی , اشعار گیلانی , اشعار تالشی

بی تالش بومونوم از ناخوشیمه

تنی زونی برا از تالشیمه

تالشی دشمنون را آتشیمه

همه زونون امه ای ریشه دارم

یندینه ای فکر و اندیشه دارم

تالشه بر این نسل راشینه

از نی کوهون سری سوزه واشیمه

چم راه تالشی راه ن جدا نی

از نی خنده سسی تالشیمه

عسله مش شی نومیر غم هرم

شالیما روخونی سوزه کیشیمه

تالشی دوست دارم ازنی همیشه

بی تالش بومونوم از ناخوشیمه

مجله شمالگردی

آرشیو ⇐ شعر تالشی

شعر گیلانی شعر شمالی شعر تالشی شعر محلی

2+