شعر گیلکی مادر سعید اصغری لات لیلی

شعر گیلانی سعید اصغری لات لیلی,
برای مادر …

شعر محلی شعر شمالی شعر گیلانی شعر گیلکی شعر مادر اشعار گیلکی

شعر گیلکی مادر

شاعر : سعید اصغری لات لیلی

شعر محلی , سعید اصغری لات لیلی , سعید اصغری , شعر شمالی , شعر گیلانی , شعر گیلکی , شعر مادر , اشعار گیلکی ,

مادر

تو دنیا یته خوشبختی بیاردم

تا اون اییسه موبدبختی نیاردم

یته گل خوشبو مگر چقدر بو داره؟

قسم خورم کسی می موسن مار نداره

همیشک مهربان و با صفا بو

همش دلسوز و دانم با وفا بو

بگو تن دوری از مار غصه داره

شبن هم آسمان بون بی ستاره

همش مریاد دره اون سفارش ده

بوشو پسر بساز تی سرنوشته

نخوردم مو سه روز دس پخت ماره

دونم می مار الان چه حالی داره

غم سلطان مگر الکی بیوتن؟

تو ای مادر ترا بهشتی بویتن

خدایا شعر مو تا ای ببوردم

به قول کلشریفه مو دموردم

صدای می ماره مو نشتوستم

می حلق با یته غصه دبوستم

تا تو ایسه می غم کمه بی تو می دیل در ماتمه

مچله شمالگردی

آرشیو ⇐ شعر محلی گیلانی

1+