نشان دادن وحدت مسلمانان با نماز خواندن در کارزار جنگ

تصویری مربوط به نماز خواندن دو رزمنده شیعه و سنی در کنار یکدیگر برای به نمایش گذاشتن وحدت میان مسلمانان

نماز برای نشان دادن وحدت مسلمانان

تصویری مربوط به نماز خواندن دو رزمنده شیعه و سنی در کنار یکدیگر برای به نمایش گذاشتن وحدت میان مسلمانان

وحدت مسلمانان , vahdat mosalmanan , namaz shia and soni , نماز شیعه سنی

مجله شمالگردی

0