شکار پرنده های زیبا و وحشی در شمال ایران

در شمال با شروع فصل سرما و در کنار صید ماهی مردم این منطقه به شکار پرنده های وحشی مشغول می شوند و شکار پرنده در این فصل رونق خوبی در بازار دارد.

شکار پرنده در شمال

اخبار شمال : در شمال با شروع فصل سرما و در کنار صید ماهی مردم این منطقه به شکار پرنده های وحشی مشغول می شوند و شکار پرنده در این فصل رونق خوبی در بازار دارد.

shekar shomal

عکس شکار پرنده های وحشی در شمال

shekar parande

shekar

شکار پرنده شمال

شکار پرنده

شکار شمال

مجله شمالگردی

0