جواب دندان شکن متهم فلسطینی در دادگاه رژیم اشغالگر

مبارز فلسطینی که به جرم حمله به سرباز رژیم اشغالگر قدس دستگیر شده است در دادگاه این رژیم در جواب قاضی از دلیل این کارش پاسخی داد که تیتر یک خبرگزاری ها شد.

جواب دندان شکن متهم فلسطینی

اخبار داغ : مبارز فلسطینی که به جرم حمله به سرباز رژیم اشغالگر قدس دستگیر شده است در دادگاه این رژیم در جواب قاضی از دلیل این کارش پاسخی داد حاضرین را در سکوت فرو برد و تیتر یک خبرگزاری ها شد.

akhbar dagh

متهم فلسطینی در دادگاه رژیم اشغالگر صهیونیستی در جواب قاضی پرونده که پرسید چرا سرباز را با چاقو زدی ؟

پاسخ داد :  پول نداشتم تفنگ بخرم.

مجله شمالگردی

0