جملات فلسفی 4914

جملات فلسفی ..

جملات فلسفی از بزرگان

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

جملات فلسفی , اس ام اس های فلسفی , پیامک های فلسفی , سخنان فلسفی , جملات فلسفی , سخنان بزرگان , جمله های فلسفی , پیامک فلسفی , اس ام اس فلسفی , سخنان بزرگان

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

جملات فلسفی , اس ام اس های فلسفی , پیامک های فلسفی , سخنان فلسفی , جملات فلسفی , سخنان بزرگان , جمله های فلسفی , پیامک فلسفی , اس ام اس فلسفی , سخنان بزرگان

از دیروز بیاموز، برای امروز زندگی کن و به فردا امید داشته باش.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

پی بردن به اسرار اتم برای من آسانتر از درک مکنونات نهان داشته های یک زن است.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

به جای اینکه سعی کنید مرد موفقیت باشید، سعی کنید مرد ارزشها باشید.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

فرصت ها در دل مشکلات نهفته اند.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

سه قدرت بر جهان حکومت می کند: ۱- ترس ۲- آزمندی ۳- نادانی.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

لذت نگریستن و درک طبیعت برترین نعمت است.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

هیچ کاری برای انسان سخت تر از فکر کردن نیست.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

تنها زندگی ای ارزشمند است که صرف دیگران شود.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

الهام، تنها چیز مهم زندگی است.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

دانش چیز شگفت انگیزی است، مشروط بر آنکه کسی مجبور نباشد از راه آن امرار معاش کند.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

مسایل مهمی که با آن روبرو هستیم، با همان ذهنیتی که آنها را ایجاد کردیم، حل شدنی نیستند.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

دانش بدون دین لنگ است، دین بدون دانش کور.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

جملات فلسفی , اس ام اس های فلسفی , پیامک های فلسفی , سخنان فلسفی , جملات فلسفی , سخنان بزرگان , جمله های فلسفی , پیامک فلسفی , اس ام اس فلسفی , سخنان بزرگان
اشرار از کسانی هستند که عیبهای مردم را جستجو کنند و به آن تکیه نمایند و نیکی آنها را نادیده انگاشته یا فراموش کنند؛ مانند مگسی که در جاهای کثیف می نشیند و از جاهای تمیز دوری می کند.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

از آنان که هیچ ندارند، چگونه می‌توان چیزی بیرون کشید؟

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

اگر راستی را پیش‌آهنگ بپنداریم، قابل تصور نیست که کاروانی از ستم و تبهکاری در پی آن روان یابیم.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

نداشتن آرزو و بی‌میلی، در حکم آن است که انسان، چیزی را رد کند و از خود براند.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

هر کاری زمانی دارد که اگر در آن زمان انجام نیابد، زمان، از دست رفته است.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

برای دارندگان چشم دل، زیباترین منظره، مشاهده‌ی کسی است که دارای روحی زیبا باشد.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

انسان، چیزی را دوست می‌دارد که شایستگی آن را با شایستگی خویش، یکسان بداند؛ یعنی رونق آن را رونق خود و شکست آن را شکست خویش بپندارد.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

سبب جنگ، حس زیاده‌خواهی است که هر زمان بروز کند، هم برای جامعه و هم برای افراد، بزرگترین رنج است.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

هرگاه بخواهی سرشت حکیمانه را از سرشت مخالف آن بازشناسی، باید بررسی کنی که آیا شخص از آغاز کودکی، دادگر و سازگار بوده است، یا ستمگر و سرکش.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

زیاده‌روی در آزادی، به ناچار منجر به زیاده‌روی در بندگی خواهد شد؛ چه در فرد، چه در حکومت.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

اگر انسان، کسی را جز به عمد بکُشد، این خطا کوچکتر از آن است که او را در جستار زیبایی و نیکی و دادگری و قانون فریب دهد.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

توقف در زندگی، مرگ تدریجی است.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.
عشق پدر امنیت، ملاطفت، نازکی، نرمی، شادی و رغبت است که بدو، خیرات عزت و همه بدیها ذلت و زوال یافته اند.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

شخص نادان به کسب دانش نمی پردازد، زیرا خود را دانا می شمارد و بدبختی افراد نادان در همین است.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

شهری که زمامداران آن هیچ کوششی برای کسب مقام به خرج ندهند، به ناگزیر دارای حکومت درستکار و شایسته‌ای خواهد بود.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.
جویندگان جاه و مقام، اگر نتوانند بر همه‌ی قبیله‌ ریاست کنند، بر یک سوم قبیله را کافی می‌شمارند و اگر نتوانند نظر خرده‌گیران و بزرگواران را به خود جلب کنند، به خوش‌باوری زیردستان و فرومایگان بسنده می‌کنند.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

نادانی هر کس به دو چیز دانسته می شود : اول خبر دهد و بگوید چیزی را که از او نپرسیده اند. دوم سخن گفتن بیش از حد ضرورت

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

چیزی که جدایی می‌آورد، همانا خودخواهی در شادی و اندوه است؛ به این چَم که هرگاه برای شهر یا افراد، رویدادی رخ دهد، برخی دلخون و برخی دیگر، شادمان شوند.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

جستار والا‌ترین دانش، همانا رسیدن به اصل خیر است.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

به راستی اگر انسان، اندیشه‌ی خود را متوجه به وجود راستین نماید، دیگر زمان آن نخواهد داشت که رفتار افراد را در نظر آورد و با مردم ستیزه کند و درباره‌ی آنها دشمنی و کینه در درون خود بپروراند.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

آرزوهای ساده و میانه‌ای که پیرو منطق و خرد و رای درست می‌باشد، تنها نزد شمار کمی از افراد یافت می‌شود.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

پرورش بدن باید از کودکی آغاز شود و در همه‌ی دوره‌ی زندگی ادامه یابد.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

عشق همیشه به چیزی تعلق دارد که فاقد آن است. عشق چیزی را می جوید که سوای خودش و دور از خودش بوده و هنوز آن به دست نیاورده است.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

جملات فلسفی , اس ام اس های فلسفی , پیامک های فلسفی , سخنان فلسفی , جملات فلسفی , سخنان بزرگان , جمله های فلسفی , پیامک فلسفی , اس ام اس فلسفی , سخنان بزرگان

نخستین گام آن است که زندگی را همان گونه که هست بپذیری.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

اگر شاد باشی، زمان معنایی نخواهد داشت، زمان از میان خواهد رفت.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

باید همیشه مراقب بود، زیرا ذهن پیوسته از ما می خواهد که اسیر و دلبسته شویم و دلبسته شدن باعث آشفتگی ما می شود.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

تا وقتی کودک به اندازه ای رشد یابد که بتواند مستقل فکر کند دنیا او را ویران می سازد. تا آن زمان او را معلول و از کار افتاده می کند. زیر بغل او عصاهایی قرار می دهد تا قادر نباشد روی پاهای خودش بایستد، تا فراموش کند رأی و نظر خویش را بکار گیرد.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

همیشه به خاطر داشته باش هرگاه به قله رسیدی، همزمان دره ای عمیق نیز در کنارش دهان باز خواهد کرد. اگر می خواهی به بهشت دست پیدا کنی، ریشه های تو باید در خودِ جهنم پا بگیرند.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

شادمانی فقط از آنِ شجاعان است. شادمانی یعنی پیوسته دست شستن از گذشته. شادمانی در گذشته می میرد و در هر لحظه زایشی تازه می یابد؛ این یعنی شادمانی.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

اگر تو باوری داشته باشی دست از جست و جو برمی داری؛ اگر باوری داشته باشی گمان می کنی که از قبل می دانی.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

هوشمندی خطرناک است. هوشمندی یعنی اینکه خود مستقل می اندیشی، خود مستقل پیرامون را می نگری، دیگر جزمیات را باور نداری، فقط و فقط تجربه خود را می پذیری.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

نخست طبیعی باش، سپس در رودخانه «طبیعی» جاری خواهی شد. روزی می رسد که رودخانه به اقیانوس ماوراء طبیعی می پیوندد.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

یک شخص بدبخت فقط می تواند به دیگران بدبختی بدهد؛ ما فقط می توانیم آنچه را که داریم به دیگران عرضه کنیم.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

اگر عشق نتواند تو را یک شاعر سازد، هیچ چیز دیگر نخواهد توانست.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

عشق سرکوب شده ویرانگر می شود و عشقِ ابراز شده، آفریننده.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

وقتی قلب تو گشوده شود حتی اگر در زندان باشی همچنان ارباب می مانی.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

دانش، مرده است و دانستن، زنده و پویا.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

این بدن سرانجام با مرگ از هم می پاشد، پیش از آنکه از هم بپاشد، عشق را به آن هدیه دهید.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

ذهن یعنی گذشته؛ ذهن همیشه مرده است. چیزی نیست جز انباشتگی خاطرات بر روی هم. گرد و غبار چگونه می تواند روشن و درخشان باشد؟

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

شهامت، بزرگترین کیفیت دینی است و دیگر چیزها پیامد آن هستند. تو اگر شهامت نداشته باشی نمی توانی راستگو باشی. اگر شجاع نباشی نمی توانی عاشق باشی، نمی توانی با ایمان باشی و نمی توانی در راه جست و جوی حقیقت گام برداری.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

زندگی رازی بی پایان است، از این رو کسانی که از دانش سرشار هستند، از زندگی محرومند.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

عشق، دروازه ی دنیایی کاملاً متفاوت را به روی تو می گشاید. بدون عشق در دنیای محدود عقل محصور خواهی ماند.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

من هرگز مخالف دانش نیستم، اما دوست دارم انسان نخست در قلب خود ریشه بدواند و سپس، دانش را به عنوان یک وسیله به کار گیرد.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

به حرفهای دیگران درباره خودت بها نده، خودت ببین که هستی، کجا هستی و لغزش هایت کدامند.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

دانش اکتسابی است، شناخت از آن توست، متعلق به خود توست و اصیل است. دانش اطلاعات است، شناخت دگرگونی است.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

عشق، نبردهای تازه به همراه می‌آورد. این نبرد‌ها، روح را به رزمگاه فرا می‌خواند و به بلوغ می‌رساند؛ از این نبرد‌ها نترس.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

جملات فلسفی , اس ام اس های فلسفی , پیامک های فلسفی , سخنان فلسفی , جملات فلسفی , سخنان بزرگان , جمله های فلسفی , پیامک فلسفی , اس ام اس فلسفی , سخنان بزرگان

افکار هم مثل انسانها هستند؛ همواره و به دلخواه نمی آیند؛ باید انتظار کشید.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

هر چیزی که انسان برای خود آن چیز به دنبالش نباشد بی ارزش است.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

آنها که از میان اکثریت بیرون می آیند، آنها که نابغه نام می گیرند، تنها آنان والایان حقیقی نوع بشرند.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

ازدواج یعنی نصف کردن حقوق و دوچندان کردن مسئولیت ها.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

هنر، گونه ای رستگاری است؛ ما را از خواستن، یعنی درد و رنج، آزادی می بخشد و تصاویر زندگانی را دلربا می سازد.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

دانشمند آن است که چیزها آموخته؛ نابغه کسی است که از وی چیزی می آموزیم که خود هرگز از کسی نیاموخته است.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

نسبت یک متفکر با یک فیلسوفِ کتابی مانند نسبت شاهدی عینی به یک نفر تاریخدان است.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

آن کس که با سهل انگاری می نویسد، در وهله اول ثابت می کند که خودش هم ارزش چندانی برای افکارش قایل نیست.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

کسانی که به خاطر عشق ازدواج می کنند همواره بدبخت هستند.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

عشق، همواره نیمی از توان و افکار جوانان را به خود مشغول می سازد و غایت نهاییِ تقریباً همه ی تلاشهای بشری است.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

بسیار روشن است که همه ی نویسندگان مایلند این گونه به نظر بیایند که حرفی برای گفتن دارند، در حالی که هیچ چیز در چنته ندارند. این روش را فیلسوفان موذی و دغل دانشگاهی رواج داده اند و هم اکنون در همه جا به چشم می خورد.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

اثر هیچ کس جز آن نویسنده ای که سنگ معدن نوشته ی خود را به گونه ای مستقیم از معدن ذهن خود یعنی از تامل خود استخراج می کند ارزش خواندن ندارد.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

افکار روی کاغذ بیش از ردپاهایی بر ماسه نیستند؛ راهی را که فلان شخص پیموده می توان دید، اما برای دیدن آنچه وی در راه دیده باید چشمان او را داشت.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

اولین وظیفه، گرفتن حق خود از زندگی است.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

مهمترین توشه زندگی، تسلیم شدن در برابر وقایع و حوادث ناگزیر زندگی است.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

دستاوردها به سرعت برق، یکدیگر را پشت سر می گذارند.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

ما عادت کرده ایم که شاعران را بیشتر مشغول به شرح و توصیف عشق ببینیم.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

کلمات باید چنان در کنار یکدیگر بنشینند که خواننده را وادار سازند تا به طور دقیق همان گونه که نویسنده اندیشه کرده بیندیشد.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

تنها آن که نبوغش راهنمای اوست، آن که خود می اندیشد و آن که دقیق و با طمانینه فکر می کند، قطب نمایی دارد که به وسیله ی آن راه راست را می یابد.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

هیچ کس اجازه نخواهد داد تا از او بلندتر شویم.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

هنرها تنها تقلید محض واقعیت خارجی نیستند و اگر برخی آثار هنری چنین بودند، در حقیقت در برابر رسالت عالی خود کاذب می نمودند.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

خطایی عظیم تر از این ممکن نیست که تصور رود آنچه اخیراً نوشته شده همواره کاملتر است؛ که آنچه جدیداً نوشته شده پیشرفتی است بر آنچه پیش تر نوشته شده؛ که هر تغییری به معنای پیشرفت است.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

عشقِ مرد پس از گذشت دوره ای مشخص به طور محسوس رو به کاهش می گذارد، چنانکه تقریباً هر زن دیگری بیش از زن خودش برایش جذابیت دارد؛ مرد متمایل به تغییر است، در حالی که عشق زن پس از انتخاب به گونه ای مداوم افزایش می یابد.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

باید برای به زبان آوردن امور غیر معمول از کلمات معمول استفاده کرد.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

مادام که مجلات ادبی، معلومات مختصر و پیش پا افتاده ی مردمان معمولی را چاپ می کنند، به ویژه ابزار مکارانه ای برای سرقت وقت مردم زیبایی شناس هستند؛ وقتی که باید برای پیشرفت فرهنگ به شاهکارهای اصیل هنری اختصاص یابد.

.

جملات فلسفیپیامک فلسفیاس ام اس فلسفیسخنان بزرگان

.

مجله شمالگردی

امیر اف بی

0

توجه: قبل از ارسال نظر به نکات زیر توجه کنید :

  • • چنانچه شمالی هستید, لطفا نظرات را به زبان شیرین محلی تان بنویسید.
  • • نظراتی که به صورت فینگلیش نوشته شده باشند, تایید نخواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *