جملات بزرگان 4812

سخنان افلاطون و اشو ..

جملات بزرگان

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

سخنان افلاطون

اس ام اس فلسفی , سخنان بزرگان , پیامک های فلسفی , جملات بزرگان , افلاطون , اشو , جملات آموزنده , سخنان آموزنده , اس ام اس بزرگان , پیامک بزرگان ..

.

من از گفتگو با سالخوردگان، در امان می‌مانم؛ زیرا آنها بیش از ما راهی را پیموده‌اند که ما هم به نوبه‌ی خود، از آن خواهیم گذشت. پس چه خوب است از آنها بپرسیم که آن راه چگونه است.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

سبب به وجود آمدن شهر این است که هیچ فردی برای خود، بس نیست، بلکه به بسیاری از چیزها نیازمند است.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

جای شگفتی نیست که بیشتر مردم، سخنان ما را نپذیرند؛ زیرا اندیشه‌ای که ما درباره‌ی آن گفتگو می‌کنیم، آنها هرگز اجرای آن را در کردار مشاهده ننموده‌اند.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

نفس زبون و فرومایه، آن سان که پیداست، از درک دانش راستین بی‌بهره است.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

آنجا که جویندگان زمامداری، گدایان و گرسنگان باشند که می‌خواهند از این راه کسب مال کنند، هرگز حکومت درستکار برپا نخواهد شد.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

باید تا می‌توانیم بکوشیم نخستین داستان‌هایی که برای کودکانمان گفته می‌شود، مشوق نیکویی اخلاق باشد.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

پزشک، آن گونه از بیماری را که خود بدان دچار بوده، در بیماران دیگر بهتر باز می‌شناسد.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

هر گاه به مردم بدی کنیم، بیشتر بر تباهی آنها می‌افزاییم.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.
بزرگواری، نیروی حیوانی نفس را فرمانبردار نیروی انسانی یا بهتر بگویم فرمانبردار نیروی الهی می‌سازد و حال آنکه فرومایگی، جزء انسانی نفس را محکوم جزء وحشی می‌کند.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

نخستین و بالاترین پیروزی، تسلط بر خویش است

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

چپاول، در گذشته بسی لشکرها را به نابودی رسانیده است.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

در آینه نگاه کن؛ اگر صورت زیبا داری، کاری مناسب چهره ات انجام بده و اگر قیافه ات نامناسب است، زشتی کردار را به زشتی صورت میفزا.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

هیچ کاری به خودی خود زشت یا زیبا نیست، بلکه هر کاری که به وجه زیبایی انجام گیرد، زیباست و اگر به شیوه زشت و ناپسندی انجام گیرد، زشت است.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

منتظر درخواست نیاز از سوی حاجت مند مباش، بلکه شایسته است که پیش از درخواست، کار او را انجام دهی و با همت خود نیازمندی او را برطرف کنی.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

انجام هر نوع خدمت و تحمل هر گونه سختی و مذلت را به راه معشوق، ننگ عاشق نشماریم، بلکه آن را از افتخاراتش دانیم و مایه آراستگی و برازندگی او شناسیم.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

امور مهمه هرگز به دور از خطر نیست و چنان که می‌گویند، دشواری، شرط هر چیز زیباست.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

مردمان نیک در جوانی ساده هستند و از بدکاران، به آسانی فریب می‌خورند، زیرا آنها در دل خود، نمونه‌ای از آنچه برای بدکاران می‌گذرد، نمی‌یابند که با آن بسنجند.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

کسانی که بتوانند به مقام زیبایی- آن گونه که مناسب آن است پی برده و حقیقت آن را مشاهده کنند، کمیاب هستند.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

عشق همیشه به چیزی تعلق دارد که فاقد آن است. عشق چیزی را می جوید که سوای خودش و دور از خودش بوده و هنوز آن به دست نیاورده است.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

هیچ کوچکی را حقیر نشمارید، باشد که از شما فزونی یابد.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

عاشقی که با تن بشری نه با نفس انسانی عشق می ورزد، نه او را قدر و قیمتی هست و نه عشق او را دوام و ثباتی.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

بزرگترین خردمندی، خرد و معرفتی است که به تنظیم امور خانواده و اجتماع مربوط است و آن، تسلط بر خود و حق طلبی و اعتدال نامیده می شود.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

جملات اشو

اس ام اس فلسفی , سخنان بزرگان , پیامک های فلسفی , جملات بزرگان , افلاطون , اشو , جملات آموزنده , سخنان آموزنده , اس ام اس بزرگان , پیامک بزرگان ..

.

آن کلید مخفی که دروازه ی معجزه ها را می گشاید، خوش و خرم بودن است.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

اگر هر نسلی با عشق و احترام نسبت به کودکان رفتار کند و به آنها آزادی بدهد تا رشد کنند، همه سخنان یاوه در ارتباط با شکاف نسل ها محو خواهد شد. اگر شما به فرزندانتان احترام بگذارید و با آنها رفیق باشید، امکان ندارد شکاف بین نسلی ایجاد شود.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

شهامت به معنای زندگی در پیوند با دیگران و در عین حال مستقل باقی ماندن است. انسان نوین، انسان با شهامت خواهد بود.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

هر قدر احمق تر باشی از دانشت مطمئن تر می شوی.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

همه چیز تغییر می یابد و هیچ چیز حتی برای یک لحظه ثابت نمی ماند. اگر تو از این نکته آگاه شوی، میل و اشتیاق تا ابد ثابت نگاه داشتن امور در تو فروکش می کند و آنگاه آزاد و رها می شوی.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

انسانی که به حقیقت دست یافته چگونه می تواند دروغ بگوید؟ برای چه باید دروغ بگوید؟ او هیچ دروغی برای گفتن ندارد.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

ترسوها نمی توانند ساحل را ترک گویند.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

من مخالف چشم پوشی از هر چیزی هستم به جز حماقت و خرافات.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

هنگامی که خود را شناختی، به هر کجای دیگر می توانی سفر کنی. سپس به هر کجا که بروی، سعادت در کنار تو است.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

مرد و زن به این دلیل در عشق هم می افتند که از تنهایی درآیند.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

هرگز، هرگز حتی برای یک لحظه آزادی ات را از دست نده و هرگز آزادی کسی را سلب نکن؛ از نظر من دین یعنی همین.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

یادگیری هر گونه مهارتی در ابتدا دشوار است. یادگیری فن شنا در ابتدا مشکل است، اما وقتی در آن ماهر شوی چنان سهل و آسان می شود که بعدها متعجب می شوی که چرا تا آن حد مشکل به نظر می رسید.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

قلب از راه عشق زندگی می کند و عشق را نمی توان در بند کشید. عشق اساساً سرکش است. هیچ گاه نمی دانی که تو را به کجا خواهد برد.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

عشق با درد همراه است، چون رشد را موجب می شود؛ عشق با درد همراه است چون عشق چنین می طلبد؛ عشق با درد همراه است چون عشق دگرگون می کند؛ عشق با درد همراه است، چون در عشق از نو زاده می شوی.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

اگر ایجاد پیوند آزاد بوده و با آزادی همراه باشد، شادی از راه خواهد رسید؛ چون آزادی ارزش غایی است و چیزی بالاتر از آن نیست. اگر عشق تو سوی آزادی رهنمونت کند، عشق تو عین برکت است، و اگر سوی بردگی برَدَت، نه برکت که لعنت است.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

این همان کاری است که میلیونها نفر از مردم در حال انجام آن هستند: همچون یک دستگاه، همچون یک کامپیوتر عمل می کنند؛ کلیشه هایی را تکرار می کنند؛ واژگانی زیبا اما مرده را تکرار می کنند

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

بگذار بگویم که در جامعه ای غیر آزاد می توانی آزاد باشی، در جهانی سیاه بخت، سعادتمند باشی. مانعی از سوی دیگران نمی تواند وجود داشته باشد، می توانی دگرگون شوی.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

تمایل تو به دوام و ثبات است که تو را به دردسر می اندازد. تو می خواهی زندگی بدون تغییری را در پیش بگیری و این ممکن نیست؛ تو به دنبال ناممکن هستی!

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

تا زمانی که تو چیزی از خود نبخشی هرگز احساس شادمانی نخواهی کرد.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

این تو و فقط تویی که مسئول آن چیزی هستی که برایت پیش می آید.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

و من این را بلوغ ذهن می خوانم : آنگاه که بی هیچ پرسشی به زندگی نظر بیندازی و صرفا با شهامت و بی باکی در آن شیرجه روی.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

درصدد این نباشید که ردپای فرد خردمندی را بیابید و آن را دنبال کنید؛ آنچه را آنان جسته‌اند، بجویید.((باشو)) خطای این گفته را گزارش دهید

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

تنها آن زمان که انسانی رشد یافته، پخته، هوشیار و آگاه شوی خواهی توانست به مردم خدمت کنی. بلی تنها در چنین حالتی می توانی خدمت کنی، چون چیزی داری که می توانی تقسیم کنی : عشق و مهربانی. چیزی داری که یاری رسان است : درک و خرد.

.

اس ام اس فلسفیسخنان بزرگانپیامک های فلسفیجملات بزرگان

.

 

مجله شمالگردی

 

0

توجه: قبل از ارسال نظر به نکات زیر توجه کنید :

  • • چنانچه شمالی هستید, لطفا نظرات را به زبان شیرین محلی تان بنویسید.
  • • نظراتی که به صورت فینگلیش نوشته شده باشند, تایید نخواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *