سردار سلامی از جنگ با آمریکا استقبال میکنیم , آمریکایی ها بلوف میزنند !

گفتگو با سردار سلامی پیرامون جنگ با امریکا

سردار سلامی در گفتگو با اخبار شبکه 1 تیم هسته ای با آرامش کارشان را ادامه دهند, ما از جنگ با آمریکا استقبال ..

گفتگو با سردار سلامی پیرامون جنگ با امریکا

سردار سلامی در گفتگو با اخبار شبکه 1 تیم هسته ای با آرامش کارشان را ادامه دهند, ما از جنگ با آمریکا استقبال میکنیم.

X جنگ با آمریکاX جنگ ایران و آمریکاX جنگ ایرانX تهدید آمریکا

آمریکایی ها در منطق سیاسی دیپلماتیک که کم می اورند از اعمال قدرت نظامی استفاده میکنند, اما اینبار اگر گستاخی کنند شکستی جبران ناپذیر خواهند خورد.

شمال گردی

0