حسن روحانی در استان فارس و دیدار وی با سربازان تخت جمشید

حسن روحانی در سفرش به استان فارس به تخت جمشید رفته تا شکوه و عزمت این بنای تاریخی را مشاهده کند ..

حسن روحانی در تخت جمشید

حسن روحانی در سفرش به استان فارس به تخت جمشید رفته تا شکوه و عزمت این بنای تاریخی را مشاهده کند.

حسن روحانی در تخت جمشید

تخت جمشید , عکس تخت جمشید , تصاویر تخت جمشید , سرباز تخت جمشید , سربازان تخت جمشید , حسن روحانی , عکس حسن روحانی , حسن روحانی در فارس , عکس حسن روحانی در فارس , تصاویر حسن روحانی در فارس , حسن روحانی در استان فارس , فارس , استان فارس ,

حسن روحانی در فارس

تخت جمشید , عکس تخت جمشید , تصاویر تخت جمشید , سرباز تخت جمشید , سربازان تخت جمشید , حسن روحانی , عکس حسن روحانی , حسن روحانی در فارس , عکس حسن روحانی در فارس , تصاویر حسن روحانی در فارس , حسن روحانی در استان فارس , فارس , استان فارس ,

روحانی در استان فارس

تخت جمشید , عکس تخت جمشید , تصاویر تخت جمشید , سرباز تخت جمشید , سربازان تخت جمشید , حسن روحانی , عکس حسن روحانی , حسن روحانی در فارس , عکس حسن روحانی در فارس , تصاویر حسن روحانی در فارس , حسن روحانی در استان فارس , فارس , استان فارس ,

شمال گردی

0