حقوق 10 ملیون تومانی مدیر دستگاه دولتی ! ! !

خبرها نشان دهنده ی حقوق 10 ملیون تومانی جناب مدیر مبانی در دستگاه دولتیست ..

حقوق 10 ملیون تومانی مدیر

مشکلات و گرفتاری های کارگران ساختمانی و آزاد را بگزاریم کنار, در حالی که دستمزد کارگران رسمی  در سال 93 تنها 609.000 تومان در ماه بود, خبرها نشان دهنده ی حقوق 10 ملیون تومانی جناب مدیر مبانی در دستگاه دولتیست.

حقوق 10 ملیون تومانی , حقوق بالا , حقوق زیاد , دریافت حقوق 10 ملیون تومانی , حقوق 10 ملیون تومانی مدیر , جزئیات حقوق 10 ملیون تومانی , حقوق 10 ملیون تومانی مدیر دولتی

حقوق 10 ملیون تومانی , حقوق بالا , حقوق زیاد , دریافت حقوق 10 ملیون تومانی , حقوق 10 ملیون تومانی مدیر , جزئیات حقوق 10 ملیون تومانی , حقوق 10 ملیون تومانی مدیر دولتی

بی تردید مدیری که حقوقی به این میزان دریافت می کند, نمی تواند در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت با قشر کارگر احساس همدلی و همزبانی داشته باشد !

شمال گردی / خزر آنلاین

0