نام ماهی‌ ها به زبان مازندرانی

زبان مازندرانی نام یکی از زبان‌های ایرانی شمال غربی است که در گروه زبان‌های کاسپین قرار دارد…

زبان مازندرانی  گویش مازندرانی  ماهی به گویش مازندرانی سیم  ماهی سیم

اسامی ماهی‌ ها به زبان مازندرانی

زبان شناسی , زبان طبری , زبان مازندرانی , زبان مازنی , زبان محلی مازندران , سیم , صدف به زبان مازندرانی , گویش طبری , گویش مازندرانی , گویش مازنی , لهجه مازنی , مازندرانی ماهی به زبان مازندرانی , ماهی به گویش مازندرانی , ماهی سیم

فیل ماهی: بُولکه (boolkeh)

زبان شناسی , زبان طبری , زبان مازندرانی , زبان مازنی , زبان محلی مازندران , سیم , صدف به زبان مازندرانی , گویش طبری , گویش مازندرانی , گویش مازنی , لهجه مازنی , مازندرانی ماهی به زبان مازندرانی , ماهی به گویش مازندرانی , ماهی سیم

هشت پا: اَشکَپوس (ashkapoos)

زبان شناسی , زبان طبری , زبان مازندرانی , زبان مازنی , زبان محلی مازندران , سیم , صدف به زبان مازندرانی , گویش طبری , گویش مازندرانی , گویش مازنی , لهجه مازنی , مازندرانی ماهی به زبان مازندرانی , ماهی به گویش مازندرانی , ماهی سیم

قزل آلا: قاز لَلِه (ghaazlaleh)

زبان شناسی , زبان طبری , زبان مازندرانی , زبان مازنی , زبان محلی مازندران , سیم , صدف به زبان مازندرانی , گویش طبری , گویش مازندرانی , گویش مازنی , لهجه مازنی , مازندرانی ماهی به زبان مازندرانی , ماهی به گویش مازندرانی , ماهی سیم

صدف: کَلاچِک (kalaa-chek)

زبان شناسی , زبان طبری , زبان مازندرانی , زبان مازنی , زبان محلی مازندران , سیم , صدف به زبان مازندرانی , گویش طبری , گویش مازندرانی , گویش مازنی , لهجه مازنی , مازندرانی ماهی به زبان مازندرانی , ماهی به گویش مازندرانی , ماهی سیم

ماهی سفید: اِسبی ماهی (esbi-maee)

زبان شناسی , زبان طبری , زبان مازندرانی , زبان مازنی , زبان محلی مازندران , سیم , صدف به زبان مازندرانی , گویش طبری , گویش مازندرانی , گویش مازنی , لهجه مازنی , مازندرانی ماهی به زبان مازندرانی , ماهی به گویش مازندرانی , ماهی سیم

سگ ماهی: (اوزن برون): تَمس (tams)

زبان شناسی , زبان طبری , زبان مازندرانی , زبان مازنی , زبان محلی مازندران , سیم , صدف به زبان مازندرانی , گویش طبری , گویش مازندرانی , گویش مازنی , لهجه مازنی , مازندرانی ماهی به زبان مازندرانی , ماهی به گویش مازندرانی , ماهی سیم

کیلکا: کیلکا (kilkaa)

زبان شناسی , زبان طبری , زبان مازندرانی , زبان مازنی , زبان محلی مازندران , سیم , صدف به زبان مازندرانی , گویش طبری , گویش مازندرانی , گویش مازنی , لهجه مازنی , مازندرانی ماهی به زبان مازندرانی , ماهی به گویش مازندرانی , ماهی سیم

هرینگ ماهی(شاه ماهی): شِک (shek)

زبان شناسی , زبان طبری , زبان مازندرانی , زبان مازنی , زبان محلی مازندران , سیم , صدف به زبان مازندرانی , گویش طبری , گویش مازندرانی , گویش مازنی , لهجه مازنی , مازندرانی ماهی به زبان مازندرانی , ماهی به گویش مازندرانی , ماهی سیم

کولمه ماهی: تِلاجی (telaaji)

زبان شناسی , زبان طبری , زبان مازندرانی , زبان مازنی , زبان محلی مازندران , سیم , صدف به زبان مازندرانی , گویش طبری , گویش مازندرانی , گویش مازنی , لهجه مازنی , مازندرانی ماهی به زبان مازندرانی , ماهی به گویش مازندرانی , ماهی سیم

اردک ماهی: چِکاب (chekaab)

زبان شناسی , زبان طبری , زبان مازندرانی , زبان مازنی , زبان محلی مازندران , سیم , صدف به زبان مازندرانی , گویش طبری , گویش مازندرانی , گویش مازنی , لهجه مازنی , مازندرانی ماهی به زبان مازندرانی , ماهی به گویش مازندرانی , ماهی سیم

ماش ماهی: تیل خِس (til-khes)

زبان شناسی , زبان طبری , زبان مازندرانی , زبان مازنی , زبان محلی مازندران , سیم , صدف به زبان مازندرانی , گویش طبری , گویش مازندرانی , گویش مازنی , لهجه مازنی , مازندرانی ماهی به زبان مازندرانی , ماهی به گویش مازندرانی , ماهی سیم

سیاه کولی: خَر پِشت (khar-pesht)

زبان شناسی , زبان طبری , زبان مازندرانی , زبان مازنی , زبان محلی مازندران , سیم , صدف به زبان مازندرانی , گویش طبری , گویش مازندرانی , گویش مازنی , لهجه مازنی , مازندرانی ماهی به زبان مازندرانی , ماهی به گویش مازندرانی , ماهی سیم

تاس ماهی: چال واش (chaal-vaash)

زبان شناسی , زبان طبری , زبان مازندرانی , زبان مازنی , زبان محلی مازندران , سیم , صدف به زبان مازندرانی , گویش طبری , گویش مازندرانی , گویش مازنی , لهجه مازنی , مازندرانی ماهی به زبان مازندرانی , ماهی به گویش مازندرانی , ماهی سیم

نوعی کولی ماهی: اَسلِف (aslef)

زبان شناسی , زبان طبری , زبان مازندرانی , زبان مازنی , زبان محلی مازندران , سیم , صدف به زبان مازندرانی , گویش طبری , گویش مازندرانی , گویش مازنی , لهجه مازنی , مازندرانی ماهی به زبان مازندرانی , ماهی به گویش مازندرانی , ماهی سیم

اسبله ماهی: کَلیس (kalis)

زبان شناسی , زبان طبری , زبان مازندرانی , زبان مازنی , زبان محلی مازندران , سیم , صدف به زبان مازندرانی , گویش طبری , گویش مازندرانی , گویش مازنی , لهجه مازنی , مازندرانی ماهی به زبان مازندرانی , ماهی به گویش مازندرانی , ماهی سیم

ماهی آزاد: آزاد مایی (azaad-maee)

زبان شناسی , زبان طبری , زبان مازندرانی , زبان مازنی , زبان محلی مازندران , سیم , صدف به زبان مازندرانی , گویش طبری , گویش مازندرانی , گویش مازنی , لهجه مازنی , مازندرانی ماهی به زبان مازندرانی , ماهی به گویش مازندرانی , ماهی سیم

سوف ماهی: اِسبیئَک (esbiyak)

زبان شناسی , زبان طبری , زبان مازندرانی , زبان مازنی , زبان محلی مازندران , سیم , صدف به زبان مازندرانی , گویش طبری , گویش مازندرانی , گویش مازنی , لهجه مازنی , مازندرانی ماهی به زبان مازندرانی , ماهی به گویش مازندرانی , ماهی سیم

کپور: اُرَنج (oranj)

زبان شناسی , زبان طبری , زبان مازندرانی , زبان مازنی , زبان محلی مازندران , سیم , صدف به زبان مازندرانی , گویش طبری , گویش مازندرانی , گویش مازنی , لهجه مازنی , مازندرانی ماهی به زبان مازندرانی , ماهی به گویش مازندرانی , ماهی سیم

ماهی کفال: خینگِه دار (khinge-daar)

زبان شناسی , زبان طبری , زبان مازندرانی , زبان مازنی , زبان محلی مازندران , سیم , صدف به زبان مازندرانی , گویش طبری , گویش مازندرانی , گویش مازنی , لهجه مازنی , مازندرانی ماهی به زبان مازندرانی , ماهی به گویش مازندرانی , ماهی سیم

میگو: پِت (pet)

زبان شناسی , زبان طبری , زبان مازندرانی , زبان مازنی , زبان محلی مازندران , سیم , صدف به زبان مازندرانی , گویش طبری , گویش مازندرانی , گویش مازنی , لهجه مازنی , مازندرانی ماهی به زبان مازندرانی , ماهی به گویش مازندرانی , ماهی سیم

زالو: کَندُو (kandoo)

زبان شناسی , زبان طبری , زبان مازندرانی , زبان مازنی , زبان محلی مازندران , سیم , صدف به زبان مازندرانی , گویش طبری , گویش مازندرانی , گویش مازنی , لهجه مازنی , مازندرانی ماهی به زبان مازندرانی , ماهی به گویش مازندرانی , ماهی سیم

کپور متوسط: چِکی (cheki)

زبان شناسی , زبان طبری , زبان مازندرانی , زبان مازنی , زبان محلی مازندران , سیم , صدف به زبان مازندرانی , گویش طبری , گویش مازندرانی , گویش مازنی , لهجه مازنی , مازندرانی ماهی به زبان مازندرانی , ماهی به گویش مازندرانی , ماهی سیم

دراگون: تَغاز (taghaaz)

زبان شناسی , زبان طبری , زبان مازندرانی , زبان مازنی , زبان محلی مازندران , سیم , صدف به زبان مازندرانی , گویش طبری , گویش مازندرانی , گویش مازنی , لهجه مازنی , مازندرانی ماهی به زبان مازندرانی , ماهی به گویش مازندرانی , ماهی سیم

گربه ماهی: بُوسا (boosa)

زبان شناسی , زبان طبری , زبان مازندرانی , زبان مازنی , زبان محلی مازندران , سیم , صدف به زبان مازندرانی , گویش طبری , گویش مازندرانی , گویش مازنی , لهجه مازنی , مازندرانی ماهی به زبان مازندرانی , ماهی به گویش مازندرانی , ماهی سیم

نوعی ماهی کپور: سیم (sim)

زبان شناسی , زبان طبری , زبان مازندرانی , زبان مازنی , زبان محلی مازندران , سیم , صدف به زبان مازندرانی , گویش طبری , گویش مازندرانی , گویش مازنی , لهجه مازنی , مازندرانی ماهی به زبان مازندرانی , ماهی به گویش مازندرانی , ماهی سیم

مارماهی: ماهر ماسلیک (maaher-maaslik)

ماهی کوچک و پهن آببندان‌ها: تَبزا (tab-za)

نوعی ماهی آب شیرین شبیه اسبله: خَرسَر موسی (kharsar-musaa)

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ زبانشناسی

0