بازی مازندرانی کیوک

“کیوک” در اصطلاح محلی به اسبی گفته می‌شود که در خرمن‌کوبی به دور دایره می‌گردد…

بازی مازندرانی کیوک  بازی های مازندرانی  بازی کیوک  بازی مازندرانی

بازی کیوک

بازی مازندرانی کیوک , بازی های مازندرانی , بازی کیوک , بازی مازندرانی , بازی بومی مازندران , بازی های بومی , بازیهای شمالی , بازی های شمالی , بازیهای سنتی , بازی محلی مازندرانی , بازی های محلی بازی محلی کیوک , بازی های بومی مازندرانی

بازی های محلی

تعداد بازیکنان: حداقل ۴ نفر
وسایل موردنیاز: طنابی به طول ۵ تا ۶ متر
جنس و گروه سنی: مردان، نوجوانان و جوانان
نوع بازی: گروهی
اهداف عمومی: حس رقابت سازنده، همکاری و تعاون، صبر و بردباری، شادی و نشاط، هوشیاری، استفاده صحیح از اوقات فراغت، انجام تفریحات سالم
اهداف اختصاصی: توسعه چابکی و توان عضلانی، سرعت کنش و واکنش

شرح بازی: “کیوک” در اصطلاح محلی به اسبی گفته می‌شود که در خرمن‌کوبی به دور دایره می‌گردد. برای انجام این بازی دایره‌ای روی زمین ترسیم می‌کنند. یک بازیکن در وسط دایره، قرار می‌گیرد. بازیکن دیگر طناب را که طول آن برابر شعاع دایره است در دست می‌گیرد و آن را روی خط دایره می‌چرخاند. دو بازیکن دیگر در خارج از دایره حرکت می‌کنند و منتظر فرصت هستند که خود را به فرد داخل دایره برسانند و بر دوش ان دو نفر سوار شوند. فردطناب به دست سعی می‌کند آنها را با طناب بزند. اگر یکی از آن دو بازیکن بتواند بی‌آنکه طناب، به پاهای آنها برخورد کند بر دوش فرد داخل دایره یا فرد طناب به دست سوار شود، تا موقعی که پایش به زمین نرسیده، می‌تواند سوار باقی بماند، ولی اگر پایش به زمین بخورد به اصطلاح “سوخته” است و باید جایش را با همان بازیکن عوض کند.

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ بازی‌های مازندرانی

0