گیاه پوششی ریشمار Ophiopogon.japonicus

زمان گلدهی این گیاه پوششی از تیر تا آخر مرداد است…

گیاه پوششی ریشمار  گل و گیاه زینتی  گل های پوششی

گیاه پوششی ریشمار

گیاه پوششی ریشمار , گل و گیاه زینتی , گل های پوششی , گیاهان زینتی , گیاهان پوششی , گل ریشمار , عکس گل ریشمار , گیاه ریشمار , عکس گیاه ریشمار , بذر گل ریشمار , آبیاری ریشمار , نگهداری گل ریشمار , شرایط نگهداری گل ریشمار , کاشت گیاه ریشمار

گل و گیاه زینتی

ارتفاع: ۲۵ سانتی‌متر

رنگ: بنفش

گلدهی:  تیر و مرداد

برگساره: شفاف

افزایش: تقسیم بوته در اواخر زمستان یا وایل بهار

سازگاری: ۲۳- درجه سانتی‌گراد

ویژگی: به شکل مفروش و چمن پوشش می‌دهد.

گیاهان پوششی

گیاه پوششی ریشمار , گل و گیاه زینتی , گل های پوششی , گیاهان زینتی , گیاهان پوششی , گل ریشمار , عکس گل ریشمار , گیاه ریشمار , عکس گیاه ریشمار , بذر گل ریشمار , آبیاری ریشمار , نگهداری گل ریشمار , شرایط نگهداری گل ریشمار , کاشت گیاه ریشمار

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

1+