گراس زینتی نی ابلق Phalaris arundinaccea picta

نی ابلق توسط ریزوم گسترش می‌یابد…

گراس زینتی نی ابلق  گل و گیاه زینتی  گراس های زینتی

گراس زینتی نی ابلق

گراس زینتی نی ابلق , گل و گیاه زینتی , گراس های زینتی , عکس گراس زینتی نی ابلق , عکس نی ابلق , نی ابلق , علف های زینتی , کاشت گراس زینتی نی ابلق , آموزش کاشت نی ابلق , نگهداری گراس زینتی نی ابلق , نگهداری نی ابلق , ایجاد فضای سبز

گراس های زینتی

نام انگلیسی: Ribbon grass

محیط: آفتابی

فضای لازم: ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متر

ارتفاع: ۴۵ سانتی‌متر

کاشت: بذر در بهار در زمین اصلی درمورد گونه‌های یک‌ساله – تقسیم بوته گونه‌های چندساله

کاربرد: تاکید در طراحی

ویژگی: برگ‌های سفید و رنگارنگ – توسط ریزوم (ساقه زیرزمینی) گسترش می‌یابد.

نی ابلق

گراس زینتی نی ابلق , گل و گیاه زینتی , گراس های زینتی , عکس گراس زینتی نی ابلق , عکس نی ابلق , نی ابلق , علف های زینتی , کاشت گراس زینتی نی ابلق , آموزش کاشت نی ابلق , نگهداری گراس زینتی نی ابلق , نگهداری نی ابلق , ایجاد فضای سبز

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

1+