سوغاتی و صنایع دستی آستانه اشرفیه

شهرستان آستانه اشرفیه در استان گیلان می‌باشد. مردم این شهرستان از قوم گیلک و دارای مذهب شیعه دوازده امامی هستند و …

سوغات آستانه اشرفیه  آستانه اشرفیه  صنایع دستی آستانه اشرفیه  سوغاتی آستانه اشرفیه  جاذبه های آستانه اشرفیه , صنایع دستی گیلان

سوغات آستانه اشرفیه

شهرستان آستانه اشرفیه در استان گیلان می‌باشد. مردم این شهرستان از قوم گیلک و دارای مذهب شیعه دوازده امامی هستند و به زبان گیلکی تکلم می‌کنند.

حصیربافی

سوغات آستانه اشرفیه , آستانه اشرفیه , صنایع دستی آستانه اشرفیه , سوغاتی آستانه اشرفیه , صنایع دستی و سوغات آستانه اشرفیه , شهرستان آستانه اشرفیه , صنایع دستی شهر  آستانه اشرفیه , شهر آستانه اشرفیه , گیلان

قالی بافی و گلیم بافی

سوغات آستانه اشرفیه , آستانه اشرفیه , صنایع دستی آستانه اشرفیه , سوغاتی آستانه اشرفیه , صنایع دستی و سوغات آستانه اشرفیه , شهرستان آستانه اشرفیه , صنایع دستی شهر  آستانه اشرفیه , شهر آستانه اشرفیه , گیلان , سوغاتی و صنایع دستی آستانه اشرفیه

سبد بافی

سوغات آستانه اشرفیه , آستانه اشرفیه , صنایع دستی آستانه اشرفیه , سوغاتی آستانه اشرفیه , صنایع دستی و سوغات آستانه اشرفیه , شهرستان آستانه اشرفیه , صنایع دستی شهر  آستانه اشرفیه , شهر آستانه اشرفیه , گیلان , صنایع دستی گیلان

انواع برنج

سوغات آستانه اشرفیه , آستانه اشرفیه , صنایع دستی آستانه اشرفیه , سوغاتی آستانه اشرفیه , صنایع دستی و سوغات آستانه اشرفیه , شهرستان آستانه اشرفیه , صنایع دستی شهر  آستانه اشرفیه , شهر آستانه اشرفیه , گیلان

انواع ماهی

سوغات آستانه اشرفیه , آستانه اشرفیه , صنایع دستی آستانه اشرفیه , سوغاتی آستانه اشرفیه , صنایع دستی و سوغات آستانه اشرفیه , شهرستان آستانه اشرفیه , صنایع دستی شهر  آستانه اشرفیه , شهر آستانه اشرفیه , گیلان

بادام

سوغات آستانه اشرفیه , آستانه اشرفیه , صنایع دستی آستانه اشرفیه , سوغاتی آستانه اشرفیه , صنایع دستی و سوغات آستانه اشرفیه , شهرستان آستانه اشرفیه , صنایع دستی شهر  آستانه اشرفیه , شهر آستانه اشرفیه , گیلان , صنایع دستی گیلان

بامبو

سوغات آستانه اشرفیه , آستانه اشرفیه , صنایع دستی آستانه اشرفیه , سوغاتی آستانه اشرفیه , صنایع دستی و سوغات آستانه اشرفیه , شهرستان آستانه اشرفیه , صنایع دستی شهر  آستانه اشرفیه , شهر آستانه اشرفیه , گیلان

منبع: مجله شمال‌گردی

دسته ⇐ گیلان‌گردی

1+